Om LINK Arkitektur

LINK arkitektur er et av de ledende arkitekturmiljøene i Norden basert på omsetning, antall medarbeidere og antall prosjekter som gjennomføres hvert år. Selskapet har i dag ca. 500 medarbeidere spredt på 15 kontorer i Norden, de har kontorer i alle de skandinaviske landene. De innehar bred kompetanse innenfor alle deler av spekteret av arkitekt-tjenester. LINK Arkitektur er et heleid datterselskap av Multiconsult ASA.

I 2018 leverte LINK arkitektur en ekstern omsetning på totalt 632 millioner kr, mot 554 millioner kr i 2017. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet en ordrereserve på 555 millioner kroner i signerte kontrakter. I 2018 hadde de en resultatgrad på ca. 2 %, en forverring fra ca. 4 % i 2017. I tredje kvartal i 2019 har selskapet en forbedret resultatgrad, på 6,3 %.

Historien fra 2000 til 2019

LINK arkitektur startet i år 2000 som en fusjon mellom Lysaker Mølle AS og Maurseth & Halleraker AS. Fram til 2006 vokste selskapet ytterligere gjennom flere oppkjøp og fusjoner, og opprettet flere kontorer i Danmark. Norskeide Multiconsult og kanadiske WSP gikk inn på eiersiden i LINK i 2008, og de overførte også all sin arkitektvirksomhet inn i selskapet. Samme året åpnet selskapet flere kontorer i Sverige.

I 2015 kjøpte Multiconsult ASA opp resten av aksjene i LINK arkitektur, og ble ene-eier i selskapet. Bakgrunnen for oppkjøpet var at de så muligheter for samspill i retning av samfunnsutvikling, urbanisering og bærekraft. Tanken var at de rådgivende ingeniørene i Multiconsult og arkitektene i LINK kunne ha mer samhandling og større grad av samarbeid i den tidlige fasen i større prosjekter.

Team Urban Link

Urban LINK er et eget team med fokus på urbanisering, og en helt nyopprettet plattform og satsning i Multiconsult-konsernet. Satsningen går på tvers av både fagområder og selskaper, og inkluderer arkitekter, byplanleggere og landskapsarkitekter fra flere av selskapene i konsernet. Fokuset ligger på Skandinavia som helhet, og målet er å kunne utvikle attraktive områder med egenkarakter – nasjonalt og internasjonalt.

Teamet fokuserer på urbanisering, som noe som stadig er i endring, og som betyr at vi kommer nærmere hverandre både på internett, men også fysisk i hjemmene våre, på arbeidsplassene, i skoler og i fritiden. #SafeCity er en metode for hvordan teamet skal arbeide med urbanisme, og for å se på om urbanisering kan bidra til å løse sikkerhetsutfordringene samfunnet står overfor.

Kilden Barnehage i Oslo

Kilden Barnehage er en barnehage i Oslo som er bygget for 216 barn, der LINK Arkitektur vant arkitektkonkurransen som var lyst ut i forkant. Hovedårsakene til at LINK vant konkurransen var at juryen anså løsningen å være godt tilpasset ambisjonen om plusshus. Forprosjektet startet i 2015, byggestart var i 2017, og bygget ble ferdigstilt i 2018. LINK Arkitektur samarbeidet med Multiconsult og Erichsen & Horgen i prosjektet.

Det overordnede målet med Kilden Barnehage-prosjektet var å bygge en barnehage etter plusshus-konseptet, der de skulle klare å ivareta både miljøaspektet, arkitekturen og funksjonaliteten helt fra start. På denne måten skulle de unngå å måtte inngå kompromisser senere i prosessen. Bygget er tegnet som et plusshus, med godt integrert bygningsform og ventilasjonsplan, og solcelle-panel på takene med panelene godt integrert i takflatene.

Campus Fredrikstad

25. oktober 2019 vant LINK Arkitektur, sammen med Multiconsult og Griff arkitektur, konkurransen om å utforme Nye Frederik II videregående skole og Arena Fredrikstad, i konkurranse med seks andre forslag. Forslaget heter Campus, og hovedårsaken til at juryen endte på navnet, var at løsningen fremsto om enkel og lettfattelig, med et felles torg mellom de tre byggene, og en intern gate som gir anlegget god oversikt.

LINK sin tilnærming til bærekraft og miljø

Arkitekten må ha fokus på hvordan løsningen vil påvirke utslipp og energiforbruk, men LINK mener også at det er viktig at bærekraftige bygg ikke bare skal ha en miljøriktig arkitektur, men også økonomisk og sosialt bærekraftig prosjektering. Økonomisk bærekraftighet innebærer å holde ressursbruken nede ved å fokusere på fleksibilitet i arealbruken. Sosial bærekraftighet betyr å fokusere på å skape gode og trygge rom der mennesker møtes.